Popis strategie udržitelnosti Plán K

Řídíme se strategií udržitelnosti pro období 2016-2020, kterou nazýváme Plán K.

Vize

Naše podnikání je dlouhodobě udržitelné díky kultivaci podnikatelského prostředí v České republice a včasné reakci na rizikové faktory.

 • Pomáháme tím, co umíme

  • Přispíváme k rozvoji společnosti prostřednictvím našich odborných znalostí.
  • Využíváme naší expertizy k podpoře odpovědného a sociálního podnikání u mladé generace. Neziskovým organizacím a sociálním podnikům pomáháme zefektivnit jejich činnost a tím získat více prostoru pro samotné dobročinné aktivity.
 • Etika a transparentnost

  • Jdeme příkladem a všemi dostupnými způsoby podporujeme transparentnost a etické jednání na trhu.
  • Otevřeně komunikujeme se všemi relevantními skupinami.
  • Zaměřujeme se na kvalitu. Kvalita není abstraktní koncept, je výsledkem postupů, procesů a integrity, které uplatňujeme při poskytování služeb klientům.
  • Naše podnikání svým charakterem přispívá ke zvyšování transparentnosti českého podnikatelského prostředí.
 • Péče o zaměstnance

  • Naši zaměstnanci jsou pro nás klíčoví.
  • Pečujeme o ně, pomáháme jim v jejich rozvoji a snažíme se vytvářet inspirativní pracovní prostředí i prostřednictvím aktivit v oblasti trvale udržitelného rozvoje.
 • Odpovědné fungování

  • Vkládáme principy odpovědnosti do všech operativních funkcí.
  • Zapojujeme sociální podniky a neziskové organizace do našeho dodavatelského řetězce.
  • Snažíme se fungovat šetrně s ohledem na životní prostředí.
  • Z povahy našeho podnikání nejsme velkým znečišťovatelem životního prostředí. Přesto se snažíme pravidelně monitorovat naši uhlíkovou stopu a průběžně ji snižovat.

Skupiny, se kterými vedeme dialog

Pravidelně vedeme dialog s okolím o dopadech našeho podnikání na společnost, ekonomiku a životní prostředí. Udržujeme kontakt s jednotlivými zájmovými skupinami a v řadě důležitých témat s nimi v oblasti udržitelného podnikání spolupracujeme.

Aktivně komunikujeme se  našimi zájmovými skupinami, mezi které patří:

 • Provádíme pravidelný průzkum spokojenosti klientů, setkáváme se s nimi na osobních schůzkách, pořádáme odborné konference a jiné akce, kde s nimi můžeme o naší spolupráci diskutovat.
 • Aktivně komunikujeme prostřednictvím našich internetových stránek a sociálních sítí.
 • Připravujeme pravidelné informační materiály, v nichž informujeme o dění v naší společnosti i o službách, které poskytujeme.
 • Pravidelně vydáváme Marwick, magazín pro klienty a příznivce KPMG Česká republika.
 • Aktivně pracujeme s médii, v nichž se objevují naši odborníci.
 • Tématy odpovědného podnikání, na která naši klienti kladou důraz, jsou především etika a transparentnost, kvalita služeb a řízení rizik (důvěrnost informací, nezávislost), vzdělávání a trénink.
Způsob komunikace
 • Osobní schůzky
 • Odborné konference a jiné akce
 • Internetové stránky
 • Sociální sítě
 • Newslettery
 • Média
 • Průzkumy a studie
Důležitá témata
 • Etika a transparentnost
 • Vzdělávání a trénink
 • Kvalita služeb a řízení rizik
 • S našimi zaměstnanci jsme v neustálém kontaktu prostřednictvím interních komunikačních kanálů, zaměstnaneckých akcí či školení v práci.
 • V rámci každoročního průzkumu spokojenosti GPS (Global People Survey) zjišťujeme jejich názory a potřeby.
 • V rámci programu MyPD (My Performance Development) probíhají pravidelné hodnoticí rozhovory zaměřené na pracovní výkon a osobní rozvoj.
 • Scházíme se také prostřednictvím projektových skupin a tzv. group meetings (schůzky celých oddělení).
 • Pravidelně vydáváme interní časopis Echo, v němž informujeme zaměstnance o důležitých rozhodnutích vedení, výsledcích společnosti či zajímavých projektech. Píšeme ale také o společenských akcích, které jsme pořádali, nebo sportovních aktivitách, jichž se účastnili naši kolegové.
 • Důležitým prostředkem interní komunikace je rovněž firemní intranet, tzv. Portál.
 • Mezi důležitá témata patří vzdělávání a trénink, péče o zaměstnance, pracovní prostředí, diverzita či podpora místních komunit.
Způsob komunikace
 • GPS (Global People Survey) – každoroční průzkum spokojenosti
 • MyPD – pravidelná hodnocení
 • Projektové skupiny
 • Group meetings
 • Interní časopis Echo
 • Společenské akce
 • Sportovní skupiny
 • Intranet
Důležitá témata
 • Vzdělávání a trénink
 • Péče o zaměstnance
 • Pracovní prostředí
 • Diverzita
 • Místní komunity
 • Etika a transparentnost
 • Účastníme se všech významných pracovních veletrhů, na nichž se setkáváme se zájemci o práci v naší společnosti. Mezi ně patří i Big4 Day – pracovní veletrh pořádaný společně s ostatními poradenskými firmami v rámci tzv. velké čtyřky.
 • Aktivně s našimi budoucími zaměstnanci komunikujeme na sociálních sítích a samozřejmě i prostřednictvím našich internetových stránek.
 • Důležitým zdrojem informací i kritických poznámek pro zlepšování našich služeb jsou pro nás dotazníky se zpětnou vazbou.
 • Nejvíce skloňovanými tématy jsou pro naše potenciální zaměstnance a studenty vzdělávání a trénink, péče o zaměstnance, kariérní růst, pracovní prostředí a diverzita.
Způsob komunikace
 • Pracovní veletrhy
 • Big4 Day
 • Sociální sítě
 • Internetové stránky
 • Blog
 • Dotazníky zpětné vazby
 • Newsletter
 • Pravidelná osobní setkání
 • Internetové stránky
 • Sociální sítě
Důležitá témata
 • Vzdělávání a trénink
 • Péče o zaměstnance
 • Pracovní prostředí
 • Diverzita
 • Networking
 • Místní komunity
 • Snažíme se udržovat kontakt s našimi bývalými zaměstnanci a zajímá nás, kam se ubírají jejich kariérní cesty poté, co se rozhodli pro jiného zaměstnavatele.
 • Připravujeme pro ně informační materiály, komunikujeme s nimi přes sociální sítě a internetové stránky. Pravidelně se setkáváme také osobně, například na alumni večírcích.
 • Naši bývalí zaměstnanci nejčastěji vyzdvihují tato témata odpovědného podnikání: etiku a transparentnost a péči o místní komunity.
Způsob komunikace
 • Newsletter
 • Pravidelná osobní setkání
 • Internetové stránky
 • Sociální sítě
Důležitá témata
 • Networking
 • Místní komunity
 • Pravidelně se také setkáváme se zástupci regulačních a správních orgánů a rovněž dalších profesních skupin, pro něž pořádáme odborné konference a jiné akce.
 • Na těchto akcích projednáváme témata jako etika a transparentnost, kvalita našich služeb a systémů řízení rizik.
Způsob komunikace
 • Pravidelná setkání
 • Odborné konference a jiné akce
Důležitá témata
 • Etika a transparentnost
 • Kvalita služeb a řízení rizik
 • Prostřednictvím korporátní komunikace oslovujeme média a veřejnost.
 • Komunikujeme s novináři a předními českými periodiky o našich postupech, službách a vizích, informujeme je o našich výsledcích a reagujeme na jejich dotazy.
 • Vydáváme tiskové zprávy, odborné články a komentáře, pořádáme tiskové konference a osobní setkání se zástupci médií.
 • Prosazujeme do mediální agendy témata odpovědného podnikání: etika a transparentnost, kvalita služeb a řízení rizik, podpora místních komunit.
Způsob komunikace
 • Tiskové zprávy, komentáře
 • Tiskové konference
 • Odborné články
 • Osobní setkání
 • Internetové stránky
 • Sociální sítě
 • Média
Důležitá témata
 • Etika a transparentnost
 • Kvalita služeb a řízení rizik
 • Místní komunity
 • Ekologická stopa
 • Místní komunity
 • Osobně se setkáváme s jejich zástupci, pořádáme pro ně odborné a vzdělávací akce.
 • Zaměstnanci neziskových organizací se nás během diskusí o našem odpovědném podnikání nejčastěji ptají na místní komunity, etiku a transparentnost.
Způsob komunikace
 • Osobní setkání
 • Dotazníky zpětné vazby
 • Odborné akce
Důležitá témata
 • Místní komunity
 • Etika a transparentnost
 • Pravidelně se s nimi scházíme na obchodních schůzkách.
 • Mezi důležitá témata našich setkání patří etika a transparentnost a také kvalita a šíře poskytovaných služeb.
Způsob komunikace
 • Obchodní schůzky
 • Hodnocení dodavatelů
Důležitá témata
 • Etika a transparentnost

Po vyhodnocení dopadu našeho podnikání na jednotlivé zájmové skupiny, případně dopadu těchto skupin na naše podnikání, jsme identifikovali jako prioritní klienty, zaměstnance a partnery, regulátory a profesní organizace, potenciální zaměstnance a studenty.

Na základě dialogu s nimi jsme definovali klíčová témata, kterým se v rámci Plánu K věnujeme a o nichž budeme dále reportovat: