Dodržujeme profesní standardy

Řídíme se nejvyššími profesními standardy, na jejichž základě poskytujeme služby klientům.

Náš závazek vůči klientům

Naše týmy se skládají ze specialistů s relevantní odborností a potřebnou zkušeností. Aktivně řídíme všechny procesy v průběhu zakázky a pečlivě monitorujeme dohodnuté milníky, upozorňujeme na ně a držíme se stanoveného harmonogramu. Pracujeme efektivně a využíváme maximum našich znalostí tak, aby naše vzájemná spolupráce s klienty byla co nejpřínosnější.

Pravidelně klienty informujeme o průběhu zakázky a všech skutečnostech, které mohou mít vliv na jejich rozhodování. Základem upřímné spolupráce je jednání na rovinu. Pokud něco nedokážeme nebo víme, že to druzí umí lépe, řekneme to. Vždy se snažíme nalézt oboustranně přijatelné řešení.

Nikdy neúčtujeme nepřiměřeně vysoké dodatečné náklady, které by navíc klienty nebyly odsouhlaseny předem. Hledáme synergie a příležitosti ke zlepšení a aktivně klientům radíme, kde mohou ušetřit čas i náklady a snížit rizika.

Za veškeré klientům poskytované služby odpovídá klientský partner, na něhož se klienti mohou kdykoliv obrátit. Koordinuje komunikaci a vztah s klientem a je zodpovědný za jeho spokojenost.

Pomáháme našim klientům získávat novinky a setkáváme se s nimi například na konferencích, školeních a seminářích, které pro ně organizujeme. Připravujeme také srovnávací studie trhu, analýzy či průzkumy.

Zásady práce na zakázkách

V rámci řízení nezávislosti používáme celosvětovou aplikaci KPMG, v níž jsou zaznamenávány a sledovány investice společností KPMG včetně osobních investic partnerů a manažerů.

Dále pro řízení nezávislosti a konfliktů zájmu používáme celosvětový elektronický systém, který umožňuje společnosti prověřit a schválit obchodní vztahy KPMG a klientů v rámci sítě našich kanceláří po celém světě. Pomáhá tak zajistit, aby každý zakázkový tým v rámci členských společností KPMG poskytoval pouze služby, jež nejsou ve střetu s nezávislostí a nestranností.

Členské společnosti KPMG mají striktní vnitřní směrnice pro zachování důvěrnosti informací souvisejících s klienty, a proto jsou všechny informace získané během zakázek považovány za důvěrné. Všichni zaměstnanci KPMG včetně pracovníků administrativních, podpůrných a technických oddělení jsou zavázáni dodržovat mlčenlivost. 

Principy a nástroje řízení kvality a rizik

Máme zaveden komplexní systém řízení kvality a rizik, který plně zohledňuje požadavky Mezinárodního standardu pro řízení kvality (ISQC 1), etických kodexů pro auditory a účetní znalce, daňové poradce a advokáty a rovněž i pravidla vyžadovaná zahraničními regulátory.

Obecně systém řízení kvality stojí na následujících pilířích:

 • Vedení nese odpovědnost za firemní kulturu, řízení kvality a rizik.
 • Používáme celosvětový elektronický systém ověřování nezávislosti a potenciálního konfliktu zájmů, který slouží ke sledování služeb poskytovaných nejen konkrétní společnosti, ale i jejím spřízněným subjektům.
 • Dopady spolupráce na dobré jméno naší společnosti vyhodnocujeme pro každého klienta a jednotlivou zakázku.
 • Uplatňujeme jasná pravidla a robustní metodologie, dodržujeme vysoké standardy kvality a odbornosti.
 • Zaměstnanci se každoročně účastní řady odborných školení. Pravidelně se účastní školení zaměřeného na soulad s legislativou a etické jednání. Každoročně stvrzují svou nezávislost vůči auditním klientům. Každá z funkcí je vybavena širokou metodickou základnou a nástroji, jež odpovídají regulatorním požadavkům a reflektují nejnovější trendy v daném oboru.
 • Investujeme do rozvoje našich zaměstnanců.
 • Naším hlavním aktivem jsou zaměstnanci. Abychom mohli poskytovat kvalitní služby a přidanou hodnotu, které od nás naši klienti očekávají, podporujeme motivující a inspirativní pracovní prostředí a firemní kulturu. Dodržování našich hodnot zaměstnanci je předpokladem pro rozvoj dobrého jména naší společnosti. Klíčový je nábor vhodných kandidátů a jejich profesní rozvoj.
 • Disponujeme procesy efektivního řízení zakázek.
 • Každá zakázka je řízena přesně v souladu s jasnými pravidly a nastavenými procesy.
 • Včasné zapojení manažerů a partnerů do procesu zakázky je samozřejmostí.
 • Snažíme se neustále zlepšovat.

V rámci zavedeného standardu kvality každoročně procházejí vybrané zakázky kontrolou v rámci sítě KPMG, kterou provádějí pracovníci z jiných členských kanceláří. Stejně tak je každý rok v rámci interního testování ověřován soulad s veškerými vnitřními pravidly společnosti.

Všichni zaměstnanci i jakákoliv třetí strana mohou využít etickou linku KPMG Hotline ke sdělení problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Pro úspěšné a udržitelné podnikání je klíčová firemní kultura a její hodnoty, které jsou shrnuty v Etickém kodexu.

Chceme se podílet na kultivaci podnikatelského prostředí, a proto se účastníme projektů, jež by tomu měly napomoci.

Koalice pro transparentní podnikání

Jsme jedním ze zakládajících členů Koalice pro transparentní podnikání, jejímž cílem je kultivovat podnikatelské prostředí v České republice.

Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek

Jsme signatářem Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek, které podporuje transparentnější zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele.

Členství v expertních skupinách

Byznys pro společnost

Jsme členem platformy Byznys pro společnost, největší odborné organizace zaměřené na šíření principů CSR a udržitelného podnikání v České republice. Ta sdružuje odpovědné firmy, které jsou při svém podnikání citlivé ke svému okolí a ve svém řízení zahrnují přístupy respektující potřeby společnosti, zaměstnanců, zákazníků a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Česká podnikatelská rada pro udržitelné podnikání

Jsme jedním ze zakládajících členů České podnikatelské rady pro udržitelné podnikání, která si klade za cíl zprostředkovávat aktivní podíl podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.

Americká obchodní komora

V rámci expertní skupiny CSR Committee Americké obchodní komory se podílíme na rozvoji společenské odpovědnosti v České republice.

Nizozemsko-česká obchodní komora

V Corporate Responsibility Clubu Nizozemsko-české obchodní komory se společně s dalšími firmami snažíme akcentovat důležitost odpovědného principu v podnikání.

Ocenění v oblasti společenské odpovědnosti

Z vyhlašování nezávislé soutěže TOP Odpovědná firma jsme si odnesli hlavní ocenění. Získali jsme zlatý certifikát v kategorii TOP Odpovědná velká firma a naše CSR strategie byla zvolena strategií roku. Zlaté ocenění jsme získali za report z roku 2015 a za nejangažovanější zaměstnance. Stříbrné ocenění jsme zaznamenali v kategorii Pracoviště budoucnosti a za program Zdravá firma, bronz v kategorii Leader v životním prostředí.

Těší nás, že ocenění také získal Jan Žůrek (řídící partner KPMG Česká republika v letech 2010–2016), který se stal Odpovědným leaderem 2016.

Řízení znalostí (Knowledge Management)

Jsme znalostní organizace a chceme se rozvíjet a učit rychleji než ostatní. Systematicky pracujeme na rozvíjení a sdílení našich znalostí, abychom klientům mohli poskytovat ty nejlepší služby. Zavedli jsme principy řízení znalostí a odpovídající IT systémy. Neustále budujeme kulturu sdílení a učíme se navzájem. Chceme, aby každý zaměstnanec našel potřebné know-how ve správný čas a uměl ho použít ve správné souvislosti.

Principy Knowledge Managementu v KPMG

 • Sdílej svoje znalosti.
 • Vždy si uvědom, co můžeš sdílet a co ne.
 • Znalosti, které sdílíš, udržuj aktuální a relevantní.
 • Usnadni ostatním, aby tě našli a spolu s tebou znalosti, které nelze zdokumentovat. Aktualizuj na firemních profilech informace o sobě.
 • Nezadržuj znalosti v uzavřených komunitách nebo systémech.
 • Používej ke sdílení jednotné systémy a aplikace.

Oblasti Knowledge Managementu v KPMG

 • Obsah

  • Vytváříme a zpřístupňujeme zdroje interního know-how (metodiky, postupy, vzory), pořizujeme externí informace (např. data o společnostech, majetkové provázanosti firem, průmyslové analýzy, novinové zprávy).
 • Spolupráce

  • Propojujeme naše zaměstnance mezi sebou, urychlujeme sdílení informací vhodnou kombinací osobních setkání a komunikačních technologií.
 • Technologie

  • Využíváme IT nástroje na sdílení znalostí napříč KPMG a zároveň hledáme další možnosti efektivního sdílení tam, kde centrální nástroje nestačí.
 • Kultura sdílení

  • Máme zavedenou organizační strukturu a přidělené role a odpovědnosti, které podporují sdílení znalostí.
  • Chceme, aby se kolegové cítili komfortně, když se potřebují poradit nebo se zeptat na to, co sami nevědí. Učíme zaměstnance, že když se podělí o své znalosti, nic tím neztratí, ale naopak všichni získají a celá firma se posune rychleji dopředu.
  • Podporujeme kolegy, aby se od sebe učili navzájem. V KPMG funguje řada formálních i neformálních komunit odborníků, které sdílejí znalosti nejen v elektronických úložištích, ale hlavně v rámci interních školení a workshopů.
 • Nástroje Knowledge Managementu

  Portál KPMG

  Firemní intranet je centrálním místem všech informací, které zaměstnanec potřebuje pro svoji práci. Obsahuje interní know-how, metodiky, postupy a vzorová stanoviska. Slouží jako rozcestník do pracovních a administrativních aplikací.

  Více informací v dnešní době neznamená lepší informace. Upřednostňujeme kvalitu před množstvím. Chceme, aby naše znalosti byly aktuální a abychom nezahlcovali zaměstnance množstvím nerelevantních dat, v nichž by se ztráceli. Proto jsme během roku 2017 vyčistili a aktualizovali obsah intranetu, modernizovali a zjednodušili vzhled stránek a podstoupili migraci do vyšší verze softwaru.

  Obsah Portálu KPMG 2016 2017
  Počet dokumentů 27 000 16 200
  Počet stránek 642 407
  Knowledge Base

  Knowledge Base zajišťuje bezpečné a zároveň efektivní sdílení obecného know-how v kombinaci s konkrétními výstupy ze zakázek. Jedná se o platformu, kde mohou kolegové z poradenských oddělení rychleji vyhledat nejen výsledky práce svých předchůdců, ale hlavně kolegu odborníka podle jeho aktuálních dovedností či odborných certifikátů.

  Pokryté oblasti
  v Knowledge Base
  Nově v roce 2016 Nově v roce 2017
  Daňové poradenství Stanoviska, judikáty, prezentace Katalog daňové a právní knihovny včetně výpůjčního systému
  Poradenské služby Nabídky služeb, výstupy ze zakázek, reference Virtuální profily zaměstnanců, seznam jejich kompetencí, jazykové a odborné znalosti včetně systému pro generování aktuálních životopisů